Handläggning av disciplinärenden

Anmälan inkommer till SGDF

För att en anmälan ska vara giltig måste den inkommit senast två månader från det att förseelsen begicks eller blev känd.
Ett bestraffningsärende får tas upp till behandling endast efter skriftlig anmälan. Anmälan, som måste vara undertecknad av anmälaren, ska innehålla:

  • Namn på den anmälde
  • Tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången
  • Beskrivning av närmaste omständigheter rörande det inträffade
  • Uppgifter om den bevisning som åberopas

Blankett för anmälan till bestraffning

Informationen går ut till berörda parter

SGDFs juridiska kommitté tillskriver berörda parter och begär in skriftliga redogörelser. Parterna har 14 dagar på sig att inkomma med svar.

Svar inkommer

Juridiska kommittén tar eventuellt ytterligare underhandskontakt för kompletteringar i ärendet.
Muntligt förhör ska hållas när det behövs med hänsyn till utredningen i ärendet eller när den anmälde begär det. Sådan begäran kan dock avslås osv.

Möte och beslut

Handläggningen av ett bestraffningsärende kan ske både skriftligt och muntligt och ska ske med största skyndsamhet.
Vid anmälan om farligt spel görs ofta syn på platsen för händelsen.
Sedan fyra år förflutit från dagen för förseelsen får påföljd inte i något fall ådömas.

Expediering av beslut

När juridiska kommittén har fattat sitt beslut ska detta senast inom tre dagar sändas i brev till parterna och den anmäldes golfklubb.

Överklagande av beslut

Beslut i bestraffningsärende får överklagas hos SGF – Juridiska nämnden – såväl av anmälande som bestraffad part. Klagoskrift ska inges senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.