SGDF Extra möte 3 november 2020

Välkommen till SGDFs Extra möte 2020

RF har via SGF beslutat att val av ledamöter till juridiska kommittén skall ske av medlemmarna vid distriktsförbundets stämma. Beslutet ska vara genomfört före 2021. Därför kallar Stockholms Golfförbund till extra möte tisdag den 3 november 2020 kl 18.30.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet
 7. Ändring av stadgarna §5,12,13,20,22,23 och §24 Med omedelbar justering av stadgeändringen
 8. Val av ledamöter till Juridiska Kommittén
 9. Mötet avslutas  

Hålltider den 3 november
18:30 – ca 20:00
18:00 – 18:30 serveras kaffe/te och smörgås

Plats
Kungl.Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Vi har bokat en Wallenbergssalen, (Corona anpassad)
Besöksadress: Grev Turegatan 16 

Efter avslutad stämma kommer vi ha ett kort informationsmöte:

 1. Nu vänder Stockholm trenden - SGDFs stora satsning på juniorer i distriktet!
 2. SGDF ny organisation och ny hemsida
 3. SGDF ekonomi

 

Anmälan
Tryck här

Sista anmälningsdag är den 26 oktober.

Handlingar till mötet översändes via mail till klubbarna senast 14 dagar före mötet.

Alla handlingar kommer även att finnas på vår hemsida www.sgdf.se:SGDF - Möten - Extramöte 2020 – Handlingar.

 

Välkomna till SGDFs Extramöte!

Med vänliga hälsningar
Per Forsberg Blavier
Ordförande